Obnovljiva energija

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
*    HIDRO ELEKTRANE
*    SOLARNE ELEKTRANE
*    VETRO PARKOVI

Obnovljiva energija

 


Regionalni centar Niš realizovao 8. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije: Energetska budućnost Srbije -Planirano/Izvedeno, 2008 – 2018.godine

Datum i mesto održavanja:

  • 26.10.2018.g.
  • Amfiteatar stacionara “Radon” (IV sprat), Niška Banja, Niš

8. Pozitivna zakonska regulativa za izgradnju objekata OIE:

  • Zoran Krstić, dipl.inž.el.

9. Proizvodni program srednjenaponska postrojenja:

  • Zoran Krstić, dipl.inž.el., KOPRING EM doo Niš – Milosav Kubala Commercial Manager for EFACEC Praha s.r.o.

Cilj i očekivani rezultati

Cilj Savetovanja je ukazivanje na značaj malih elektrana kao obnovljivih izvora energije, sagledavanje uticaja izgradnje MHE na eko sistem u celini kao i podsticaj iskorišćenju svih OIE, t.j. potencijala zemlje, privlačenje mogućih investitora, doprinos povećanju energetske efikasnosti kako u razvijenim, tako i  u zemljama EU.Suština je da se okupe svi relevantni činioci, pre svega inženjeri svih struka, koji rade u kompanijama i institucijama, opštinskim, regionalnim  i državnim organima, a koji se na bilo koji način bave ovom oblašću.

Takođe je bitno da se na ovakvim skupovima, ne samo aktuelizuje tema OIE,  nego i privuku potencijalni investitori, finansijske  institucije i pokrenu aktivnosti oko izgradnji Malih elektrana, i da se sa svih aspekata uključi naš inženjerski potencijal.

Sa što većom aktuelizacijom OIE povećavamo u suštini i energetsku efikasnost, a samim tim težimo da damo doprinos kao inženjerska struka ostvarenju Evropske direktive 20-20-20, što znači da se do 2020. godine 27% električne energije proizvodi iz OIE a samim tim postigne veća i kvalitetnija angažovanost svih inženjerskih  struka.

Link Vesti  – http://www.ingkomora.org.rs/vesti/?s=15-11-2018-001

Link 8. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije –

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=7224&prijava=1&post=0